Sun Legend Cruise – Unique Halong Experience

Ha Long Bay – The Official Site

Home   » Vịnh Hạ Long   »  Giao thông ở Việt Nam

Giao thông ở Việt Nam

Nhìn chung, hệ thống giao thông Việt Nam chưa thực sự thuận tiện, điều này gây ra một trở ngại lớn cho người Việt Nam trong các nỗ lực về phát triển kinh tế. Mặc dù đã cố gắng cải tiến, đặc biệt là rất nhiều tuyến đường chính đang được xây dựng hay bảo trì nhưng điều này có thể gây ra ùn tắc kéo dài và sự kém hài lòng cho du khách

Other